Skip to main content

Apie mus

 Telšių regioninio STEAM centro vizija – formuoti regiono moksleivių ateitį per praktinio mokymosi patirtį.

Telšių regioninio STEAM centro tikslas- ugdyti mokinius, kaip ateities STEAM mokslo sričių tyrėjus, inovacijų kūrėjus ir diegėjus, naujų aukštos pridėtinės vertės produktų bei paslaugų kūrėjus ir gamintojus, stiprinant dalykines ir tarpdalykines, kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas, reikalingas jų sėkmingai profesinei karjerai: gerinti pasiekimus ir stiprinti praktinius gebėjimus STEAM mokslų srityse. Ugdyti inovacijų kultūrą, skatinant mokinių ir visuomenės domėjimąsi STEAM mokslų naujausiais išradimais, su jais susijusių pramonės šakų pasiekimais bei vystymo galimybėmis Lietuvoje ir pasaulyje.

Telšių regioninio STEAM centro funkcijos:

  • rengia ir vykdo formalaus (7-12 kl.) ir neformalaus (1-12 kl.) ugdymo veiklas Telšių apskrities ir kitų apskričių mokiniams;
  • sudaro galimybes organizuoti veiklas atnaujintose bendrosiose programose numatytiems tikslams pasiekti (mokinių eksperimentinę veiklą, projektinius, laboratorinius darbus, brandos darbą) pagal centre vykdomų tiriamųjų darbų aprašus;
  • organizuoja mokinių konkursus, olimpiadas, stovyklas ir kitus renginius;
  • organizuoja mokinių profesinį  orientavimą, susitikimus su mokslo pramonės ir paslaugų sektoriaus atstovais;
  • organizuoja ir vykdo STEAM mokytojų kompetencijų tobulinimo organizavimą ir vykdymą;
  • bendradarbiauja su centro socialiniais partneriais, metodiniais ir regioniniais STEAM centrais, kitomis institucijomis;
  • visuomenei organizuoja viešus renginius pristatydamas mokslinius tyrimus ir inovatyvaus verslo pasiekimus, taip pat populiarindamas inovacijas ir techninę kūrybą.

STEAM centras Telšiuose kuriamas, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Čia gali atsiskleisti tavo talentai! Ar tu pasiruošęs juos atrasti?